Avís legal

1. Condicions d’accés

S’aconsella llegir atentament les condicions i instruccions publicades a Sabadell.cat cada cop que s’hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés —i l’ús— a Sabadell.cat l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan és necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demana la inscripció o registre de l’usuari i l’acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix Sabadell.cat, com també a abstenir-se de fer activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Especialment, l’usuari ha d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstancia personal o social.

Finalment, l’usuari s’ha d’abstenir, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. En qualsevol cas, també s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a Sabadell.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

3. Objecte

L’objecte del portal Sabadell.cat és avançar cap al concepte d’administració oberta, presentant de forma digitalitzada l’oferta de serveis que l’Ajuntament de Sabadell dóna als seus ciutadans, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l’Ajuntament sobre la ciutat, difondre les activitats i serveis oferts des de l’Ajuntament i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció la ciutadania.

4. Continguts

L’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense avís previ els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de Sabadell.cat segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats

Accés

L’Ajuntament de Sabadell no és responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a Sabadell.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

L’Ajuntament de Sabadell no pot garantir l’accés a Sabadell.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’Ajuntament.

Continguts

L’Ajuntament de Sabadell no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a Sabadell.cat.

Finalment, l’Ajuntament de Sabadell no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes enllaçades des del portal Sabadell.cat puguin oferir als usuaris.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l’usuari la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal de l’ordinador propi, a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

L’Ajuntament de Sabadell no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a Sabadell.cat.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Sabadell.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l’Ajuntament de Sabadell (si no és que s’indica expressament el contrari). A tal efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes estatals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció —excepte per a l’ús privat—, transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de Sabadell.cat, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit l’usuari s’ha d’abstenir de descompilar, desemmetxar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització del portal.

7. Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableix l’enllaç amb Sabadell.cat no es pot incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de llocs que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas no es pot donar a entendre, ni declarar que l’Ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts del lloc web on figuri l’enllaç, ni tan sols que se’n consent la inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a Sabadell.cat d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, l’Ajuntament de Sabadell no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.

Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.

Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.

Els termes o condicions d’ús del lloc web extern, modificació, compliment, execució i resolució.

El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8. Drets de reproducció

L’Ajuntament de Sabadell permet la reproducció de tots els textos d’aquest web, sempre que se n’esmenti la font, en els termes i les condicions d’una llicència Creative Commons CC BY-SA 3.0.

Pel que fa a les imatges, el copyright © de les obres reproduïdes és dels autors.

L’Ajuntament de Sabadell no garanteix que l’ús dels materials que apareixen en aquest lloc no infringeixi els drets de tercers, com ara artistes o hereus dels artistes que tinguin els drets d’aquestes obres. És responsabilitat de l’usuari determinar i satisfer els drets d’autor o altres restriccions d’ús abans de copiar, transmetre o fer un altre ús dels elements protegits.

L’Ajuntament de Sabadell respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers. L’Ajuntament de Sabadell pot, si ho considera necessari, treure, desactivar i/o cancel·lar l’accés a qualsevol material si sospita que s’infringeixen els drets de propietat intel·lectual d’un tercer o d’altres drets.

9. Xarxes socials

Objecte

L’objecte de les eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, etc. és donar visibilitat i difusió a les activitats municipals que desenvolupen l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents.

Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donen mitjançant aquestes eines, l’Ajuntament de Sabadell no recull ni fa cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades han de restar emmagatzemades en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.

Condicions d’ús

És aplicable respecte a l’ús de les xarxes socials tot el que estableix el punt 2 de les condicions generals d’ús del portal Sabadell.cat.

No es poden publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No es pot gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

L’Ajuntament de Sabadell no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris

Es recomana la revisió i la lectura de les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, fer servir les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi, com també configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social. És aconsellable no publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

10. Jurisdicció competent

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals s’han de substantivar davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Política de privacitat

L’Ajuntament de Sabadell, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament, en motiu del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’ajuntament de Sabadell realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat, lleialment i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Sabadell ha elaborat i publicat un Registre d’activitats de tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats pels diversos serveis municipals.

L’ajuntament de Sabadell aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; a la vegada, facilitant l’exercici dels drets de protecció de dades per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell, inventariades en el Registre d’activitats de tractament:

1. Tractament de les dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1 08201. Sabadell
Telèfon. 937453100
Adreça electrònica: ajuntament@sabadell.cat
Informació sobre la Protecció de Dades a l’Ajuntament: protecciodades@ajsabadell.cat

Delegat de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Sabadell ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és: dpd@ajsabadell.cat

Quines dades es recullen i tracten?

A l’Ajuntament de Sabadell es recullen i tracten dades personals com els noms, les adreces personals (postals o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el formularis o el web municipal. La sol·licitud d'un tràmit implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Sabadell, exposada a l'avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’Ajuntament.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis oferts per l’Ajuntament de Sabadell ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Els tractaments de les dades personals poden tenir per finalitats el donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l'enviament d’ informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis municipals, sol·licitud de llicències, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, l’Ajuntament informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes dels tractaments de dades, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament, són les següents:

- Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

- Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

La identificació de destinataris de les dades consten exposades en les diverses activitats de tractament. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

Quins són els vostres drets?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
- Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
- Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
- Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
- Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell enviant la seva sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sabadell a Plaça Sant Roc 1, 08201 Sabadell (Barcelona), bé lliurant els formularis completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’atenció ciutadana o bé mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Sabadell en cas que disposi de certificat electrònic.

Els formularis per a l’exercici de drets es poden obtenir a https://web.sabadell.cat/tramitsmunicipals.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de

- Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament dpd@ajsabadell.cat
- L’autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Transferències internacionals de dades.

No estan previstes

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Sabadell, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

3. Política de galetes (cookies)

Informació general

L'Ajuntament de Sabadell utilitza cookies amb la finalitat d'identificar les preferències dels usuaris per ajustar i millorar el disseny de la web www.sabadell.cat.

Què són les cookies?
- Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen localment a la caché del seu navegador d'Internet. Les cookies permeten a les webs identificar als usuaris que tornen a visitar la pàgina.
- Hi ha diferents tipus de cookies.
- Pròpies o de tercers: en funció de si són gestionades per l'Ajuntament o per un tercer.
- De sessió o permanents: en funció del temps durant el que recullen dades de l'usuari.
- Tècniques o de personalització: en funció de si s'utilitzen per fer funcionar el servei i facilitar la navegació o s'ofereix al usuari una versió amb característiques determinades.
- D'anàlisi o publicitàries: en funció de si fan un seguiment del comportament de l'usuari o gestionen els espais publicitaris en funció de criteris determinats

Informació sobre les cookies utilitzades a aquesta web

cookies

Com puc deshabilitar les cookies?

La supressió de les cookies depèn de la configuració del navegador web de l'usuari.
Podrà desactivar l'ús de les cookies pròpies i de tercers mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:

- Internet Explorer 9
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

4. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de Sabadell.cat, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Save settings
Cookies settings
Pròximament | Coming soon | Próximamente | 近日公開
preloader image