Condicions de compra

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc https://entradas.codetickets.com/entradas/sakurasabadell, propietat de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL, en endavant el PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
• Ha llegit i comprèn el que aquí s’exposa.
• És una persona amb capacitat suficient per contractar.
• Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinida i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els seus productes o presta els seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels béns o serveis contractats per l’USUARI és PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL, amb domicili social a l’adreça: Carretera de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell amb telèfon 93 748 60 00, NIF B63394043

I d’altra banda, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat a l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la seva pèrdua o robatori o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al seu bloqueig immediat.
Una cop ha sigut creat el compte d’usuari, s’informa que, de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació contempla els elements següents:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament d’entrades.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
10. Procés de compra.
11. Garanties aplicables.
12. Garanties i devolucions.
13. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha sigut expressament acceptada prèviament i per escrit pel PRESTADOR:

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació, per part de l’USUARI, de les següents Condicions Generals d’Ús:

1. Un cop adquirida, l’entrada no podrà ser canviada ni serà tornat el seu import.
2. El PRESTADOR es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l‘esdeveniment.
3. Es reserva el dret d’admissió.
4. Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. El PRESTADOR no es fa responsable de les entrades que no hagin sigut adquirides en els punts de venda oficials. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà el PRESTADOR a impedir al seu portador l’accés al recinte. En aquests casos, el PRESTADOR es reservarà el dret a emprendre les mesures legals indicades en el punt 13 d’aquestes Condicions Generals d’Ús.
5. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta l’atorga tan bon punt surti del recinte.
6. En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la Llei, i no es permetrà, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos pel PRESTADOR o que estiguin prohibits per la normativa vigent.
7. En esdeveniments musicals queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l‘esdeveniment, no podent el públic assistent filmar o gravar sense una autorització escrita del PRESTADOR.
8. La societat emissora de l’entrada no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixen al PRESTADOR.
9. El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans de comunicació per a la seva posterior difusió promocional.
10. El PRESTADOR podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús o en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal del PRESTADOR. La denegació de l’accés o expulsió també es podrà dur a terme en el cas de que, racionalment, pugui preveure’s que la permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill.
11. Tot intent d’estafa, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat privada causats directa o indirectament al PRESTADOR, autoritzen a aquest a emprendre les mesures legals, tant civils com penals que estimi oportunes contra els causants.
12. La possessió d’una entrada no atorga el dret al seu posseïdor o a tercers d’utilitzar-la, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), associades al posseïdor de l’entrada o a tercers.
13. L’entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta l’atorga per poder accedir a l’esdeveniment.

2. ENVIAMENT D’ENTRADES

El PRESTADOR no enviarà cap entrada fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

3. DEVOLUCIÓ

En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, el PRESTADOR es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d’aquesta entrada, no serà retornat en cap cas pel PRESTADOR, atès que el PRESTADOR no és perceptor d’aquest import i que la prestació d’aquest servei s’entén realitzada en el moment de la compra d’aquesta entrada.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa el més ràpidament possible, podent-se realitzar en les adreces de contacte següents:

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL Carretera de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell amb telèfon 93 748 60 00, Mail: peconomica@ajsabadell.cat, NIF B63394043

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution-ODR)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuïta per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdues parts. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contretes en el moment de la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap tipus.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL aquí estipulada tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit firmat pel PRESTADOR, en què aquests pactes particulars prevaldran.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurances d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO.
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 93 748 6000 o via correu electrònic a l’adreça info@firasbd.com

9. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

Es poden pagar les compres mitjançant la plataforma de pagament virtual externa (TPV), Bizum, o aquelles altres que el PRESTADOR habiliti en el lloc web. Amb la finalitat i efecte que el PRESTADOR pugui realitzar les oportunes gestions, l’USUARI haurà de notificar, en el menor termini de temps possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el mètode de pagament utilitzat per a la compra sobre la qual hagi sobrevingut infracció. La no notificació en un termini de 72 hores exonerarà al PRESTADOR de qualsevol responsabilitat respecte al reintegrament a l’USUARI.

10. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte o servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En la cistella es podran consultar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

1. Comprovació de les dades de facturació.
2. Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. Selecció de la forma de pagament.
4. Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament.

11. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Excepte prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:

a. S’ajustin a la descripció realitzada per PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
b. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.
c. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
d. Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si s’escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la manca de conformitat del servei quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el servei.

3. No és procedent la responsabilitat per manques de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis proporcionats per l’usuari.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL respondrà davant l’USUARI de qualsevol manca de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del servei. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme al contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la seva reparació o la seva substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL la opció escollida, ambdues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

2. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués manca de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV) Terminis

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL respon de les manques de conformitat que es manifestin en un termini d’1 mes des de l’enviament.

Excepte prova en contra, es presumeix que les manques de conformitat que es manifestin en els 6 mesos posteriors a l’enviament ja existien quan el servei es va prestar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del servei o de la manca de conformitat.

Excepte prova en contra, l’enviament s’entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra.
L’USUARI haurà d’informar a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.
Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

12. SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Les dades de les targetes de crèdit s’introdueixen en una pàgina segura i que es transfereix mitjançant SSL.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas de que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la ciutat de Sabadell.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Política de privacitat

L’Ajuntament de Sabadell, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament, en motiu del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’ajuntament de Sabadell realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat, lleialment i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Sabadell ha elaborat i publicat un Registre d’activitats de tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats pels diversos serveis municipals.

L’ajuntament de Sabadell aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; a la vegada, facilitant l’exercici dels drets de protecció de dades per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell, inventariades en el Registre d’activitats de tractament:

1. Tractament de les dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1 08201. Sabadell
Telèfon. 937453100
Adreça electrònica: ajuntament@sabadell.cat
Informació sobre la Protecció de Dades a l’Ajuntament: protecciodades@ajsabadell.cat

Delegat de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Sabadell ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és: dpd@ajsabadell.cat

Quines dades es recullen i tracten?

A l’Ajuntament de Sabadell es recullen i tracten dades personals com els noms, les adreces personals (postals o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el formularis o el web municipal. La sol·licitud d'un tràmit implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Sabadell, exposada a l'avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’Ajuntament.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis oferts per l’Ajuntament de Sabadell ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Els tractaments de les dades personals poden tenir per finalitats el donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l'enviament d’ informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis municipals, sol·licitud de llicències, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, l’Ajuntament informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes dels tractaments de dades, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament, són les següents:

- Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

- Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

La identificació de destinataris de les dades consten exposades en les diverses activitats de tractament. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

Quins són els vostres drets?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
- Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
- Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
- Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
- Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell enviant la seva sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sabadell a Plaça Sant Roc 1, 08201 Sabadell (Barcelona), bé lliurant els formularis completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’atenció ciutadana o bé mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Sabadell en cas que disposi de certificat electrònic.

Els formularis per a l’exercici de drets es poden obtenir a https://web.sabadell.cat/tramitsmunicipals.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de

- Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament dpd@ajsabadell.cat
- L’autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Transferències internacionals de dades.

No estan previstes

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Sabadell, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

3. Política de galetes (cookies)

Informació general

L'Ajuntament de Sabadell utilitza cookies amb la finalitat d'identificar les preferències dels usuaris per ajustar i millorar el disseny de la web www.sabadell.cat.

Què són les cookies?
- Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen localment a la caché del seu navegador d'Internet. Les cookies permeten a les webs identificar als usuaris que tornen a visitar la pàgina.
- Hi ha diferents tipus de cookies.
- Pròpies o de tercers: en funció de si són gestionades per l'Ajuntament o per un tercer.
- De sessió o permanents: en funció del temps durant el que recullen dades de l'usuari.
- Tècniques o de personalització: en funció de si s'utilitzen per fer funcionar el servei i facilitar la navegació o s'ofereix al usuari una versió amb característiques determinades.
- D'anàlisi o publicitàries: en funció de si fan un seguiment del comportament de l'usuari o gestionen els espais publicitaris en funció de criteris determinats

Informació sobre les cookies utilitzades a aquesta web

cookies

Com puc deshabilitar les cookies?

La supressió de les cookies depèn de la configuració del navegador web de l'usuari.
Podrà desactivar l'ús de les cookies pròpies i de tercers mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:

- Internet Explorer 9
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

4. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de Sabadell.cat, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Save settings
Cookies settings
Pròximament | Coming soon | Próximamente | 近日公開
preloader image